دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد

Written by: شهرام رحیمیان

دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد Book Cover
افسر شهربانی گفت:«شما حق نداشتین جنازه‌رو از سردخونه بیمارستان بدزدین. شما مرتکب جرم بزرگی شدین. امیدوارم از عواقب کاری که کردین خبر داشته باشین.» گفتم:«سرکار، آدم غریبه‌رو که ندزدیدم. زن قانونیمو بردم خونه. زنی رو که سال‌های سال باهاش زندگی کردمو برگردوندم پیش خودم. این کار جرمه؟» افسر شهربانی گفت:«بله که جرمه. زنتون تا نمرده بود زنتون بود، وقتی مرد که دیگه زنتون نیست. تازه، آدم عاقل، خودت بگو، آدم لخت می‌شه و بغل زن مرده‌اش می‌خوابه و باهاش عشق‌بازی می‌کنه؟» پرسیدم:«جناب، زنم مگه مرده؟» جناب سروان سرش را با عصبانیت تکان داد و گفت:«انگار شما می‌خواین اوقات منو تلخ کنین؟»...
feedback image
Total feedbacks: 1
1
0
0
0
0
Looking for دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد in PDF? Check out Scribid.com
Audiobook
Check out Audiobooks.com

Reviews

واسع علوی
I read this in a train going to Shahrud. It moved me so much I was almost crying at some points. Such a masterpiece. I wished someone would translate this great work to other languages.
Cómo ser una mujer y no morir en el intento :: The Melancholy Death of Oyster Boy and Other Stories :: Salomé :: Poema de mio Cid :: A Good Man in Africa
Leave Feeback for دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد
Useful Links